Adatvédelmi nyilatkozat

 

A Penny Market Kft. (továbbiakban: Penny) döntő fontosságot tulajdonít a személyes adatok védelmének és az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelésnek. A Társaságunkhoz benyújtott személyes adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályoknak, továbbá az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679. számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően dolgozzuk fel, kizárólag a felvételi eljárás céljaira.

Ha kérdése van az adatvédelemmel és/vagy a felvételi eljárással kapcsolatban, lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail-címen: uzletiallas@penny.hu. Személyes adatinak kezelésével kapcsolatos további információt az alábbi linken ér el https://www.penny.hu/page/adatvedelem-altalanos.

 

§ 1   Adatkezelő és az eljárás hatálya

Az adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet és a tagállamok egyéb nemzeti adatvédelmi törvényei, valamint egyéb adatvédelmi irányelvek értelmében:

Penny Market Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2.

Székhely: 2351 Alsónémedi, Penny utca 2.

Tel.: 06-29-339-345

E-Mail: ugyfelszolgat@penny.hu

Weboldal: www.penny.hu

 

§ 2   Adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő külső adatvédelmi tisztviselője:

dr. Karsten Kinast, LL.M., ügyvéd (Németország)

E-mail:dpo@penny.com

 

§ 3   Mik minősülnek személyes adatoknak?

A személyes adatok az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információk. Magukban foglalják például az Ön nevét, életkorát, címét, telefonszámát, születési idejét, e-mail-címét, IP-címét vagy felhasználói viselkedését. Az olyan információk, amelyekkel nem (vagy csak aránytalan nehézségek árán) hivatkozhatunk személyekre – pl. az információk anonimizálásával – nem minősülnek személyes adatoknak. A személyes adatok feldolgozása (pl. az adatok összegyűjtése, lekérése, felhasználása, tárolása vagy átvitele) minden esetben jogalapot tesz szükségessé vagy az Ön hozzájárulását igényli.

 

§ 4   Az adatfeldolgozás általános kérdései

a)     Az adatfeldolgozás köre és célja

Személyes adatainak megadásával engedélyezi számunkra, hogy adatait a felvételi eljárás hatékony és pontos végrehajtásának céljával dolgozzuk fel. Az engedélyt bármikor visszavonhatja, ami mindazonáltal azt is jelenti, hogy a továbbiakban nem vehetjük figyelembe a pályázatát.

Ha egy konkrét feladatkörre pályázott, és Ön ehhez jelen nyilatkozat aláírásával előzetesen hozzájárult adatait hozzáférhetővé tesszük a felvételi osztály számára. Az engedélyt bármikor visszavonhatja, ami mindazonáltal azt is jelenti, hogy a továbbiakban nem vehetjük figyelembe a pályázatát. Ha általános pályázatot nyújtott be, adatait az illetékes osztálynak továbbítjuk, amelynek betöltetlen álláshelyei megfelelnek az Ön képesítési profiljának.

Ha a konkrét feladatkörre benyújtott pályázata nem bizonyul megfelelőnek, profilját oly módon állíthatjuk be, hogy illeszkedjen a Penny egyéb releváns pozícióihoz. Pályázati adatait a Penny-n kívüli vállalatok nem kapják meg.

 

b)     Jogi alapok

Az adatfeldolgozás alapját a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja képezi. Az említett adatok feldolgozása szükséges szolgáltatásunkhoz és vállalatunk jogos érdekének védelmét szolgálja.

A GDPR 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulása egyúttal jogalapnak minősül. Kérjük, járuljon hozzá személyes adatainak feldolgozásához.

Ha hozzájárulását adja, adatait felhasználjuk arra, hogy a megpályázottól eltérő állást is kínálhassunk fel Önnek:

    Hozzájárulok személyes adataim feldolgozásához, valamint ahhoz, hogy a profilom megfeleltethető legyen a Penny egyéb releváns pozícióinak.

Személyes adatait 6 hónapig őrizzük meg. Ezen időszak elteltével személyes adatait töröljük, kivéve, ha egyéb jogszabályi előírás másként nem rendelkezik. Ebben az esetben személyes adatait blokkoljuk. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a következő e-mailen:

c)     Adattörlés és megőrzési időtartam

Személyes adatait legkésőbb a velünk történő kapcsolatfelvétel időpontját követő 6 hónapon belül töröljük. Ön azonban bármikor kérheti személyes adatai törlését a 6 hónapos időszak letelte előtt.

 

 

§ 5   Adatátvitel harmadik felek részére

Egyes esetekben a Penny harmadik fél szolgáltatók támogatását használhatja fel az adatok kezelésénél.

Ebben az esetben a Penny biztosítja, hogy az adatokat csak a pályázati eljárás céljaira használja fel, az alkalmazható adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően. A Penny minden észszerű lépést megtesz, hogy biztosítsa az Ön személyes adatainak védelmét és megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

 

§ 6   Az Ön jogai érintettként

Személyes adatainak feldolgozása során az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében Ön érintett félnek minősül, és a következő jogosultságok vonatkoznak Önre:

·         A GDPR 15. cikke alapján Ön tájékoztatást kérhet az általunk feldolgozott személyes adatai tekintetében.

Ön tájékoztatást kérhet a feldolgozás céljairól; a személyes adatok kategóriáiról; azon címzettek kategóriáiról, akik számára az adatokat közzétették vagy közzé fogják tenni; a tervezett megőrzési időszakról; az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó helyesbítési, törlési, korlátozási jog és a kifogásolási jog meglétéről; a felügyeleti hatóságnál panasz benyújtásának jogáról; az adatok eredetéről, ha azokat nem mi gyűjtöttük össze; a harmadik felek vagy nemzetközi szervezetek részére történő adatátvitelről; az automatizált döntéshozatal tényéről – ideértve a profilalkotást is –, valamint adott esetben az alkalmazott logikára vonatkozó érthető információkról.

·         A GDPR 16. cikke alapján Ön azonnal kérelmezheti a helytelen adatok korrekcióját vagy a nálunk őrzött személyes adatainak kiegészítését.

·         A GDPR 17. cikke alapján kérelmezheti az általunk tárolt személyes adatainak törlését, feltéve, hogy a feldolgozás nem szükséges a véleménynyilvánításhoz és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlásához, jogi kötelezettségnek való megfelelés érdekében, közérdekű okból, illetőleg jogi követelés érvényesítése vagy védelme céljából.

·         A GDPR 18. cikke alapján kérelmezheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását, ha vitatja az adatok pontosságát, ha az adatfeldolgozás jogellenes, ha már nincs szükségünk az adatokra, illetőleg, ha elutasítja törlésüket jogi követelések megállapítása, érvényesítése vagy védelme céljából. Továbbá megilleti a GDPR 18. cikke alatti jog, ha a GDPR 21. cikkének értelmében ellenezte az adatok feldolgozását.

·         A GDPR 20. cikke alapján kérelmezheti, hogy a részünkre eljuttatott személyes adatai strukturált, aktuális és számítógéppel olvasható formátumban érkezzenek be, illetve kérelmezheti, hogy az adatok egyéb felelős személy birtokába jussanak.

·         A GDPR 7. cikkének 3. bekezdése alapján hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Következésképpen nem folytathatjuk az adatfeldolgozást e hozzájárulás alapján a jövőben.

·         A GDPR 77. cikke alapján Ön panasszal fordulhat a felügyeleti hatóságokhoz. A szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy cége székhelye szerinti felügyeleti hatósággal veheti fel a kapcsolatot.

 

§ 7   Tiltakozási jog

Ha személyes adatainak feldolgozása a GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. mondatának f) pontja szerinti jogos érdekeken alapul – a fent említettekre hivatkozva –, a GDPR 21. cikke értelmében tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen, feltéve, hogy a konkrét helyzet erre okot szolgáltat.

 

§ 8   Adatbiztonság és biztonsági intézkedések

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy védjük magánéletét és személyes adatait bizalmasan kezeljük. Annak érdekében, hogy az általunk tárolt adatainak manipulálását, elvesztését vagy az azokkal való visszaélést megakadályozzuk, átfogó technikai és szervezési intézkedéseket teszünk, amelyeket rendszeres ellenőrzésnek vetünk alá és a technológiai fejlődéshez igazítunk.

Ugyanakkor leszögezzük, hogy az internet felépítéséből fakadóan előfordulhat, hogy az adatvédelmi szabályokat és a fentiekben említett biztonsági intézkedéseket más személyek vagy intézmények nem tartják be, azonban ezért mi felelősséget nem vállalunk.

A nem titkosított (pl. e-mailben küldött) adatokat elolvashatja harmadik fél. Ennek meggátolására nincs technikai eszközünk. A felhasználó felelőssége, hogy védje az általa szolgáltatott adatokat a titkosítással vagy más módon való visszaéléssel szemben.

 

 

 

Alsónémedi, 2021. szeptember 13.

 

£  Kijelentem, hogy elolvastam a fenti adatvédelmi nyilatkozatot.

 

£  Továbbá hozzájárulok személyes adataim feldolgozásához, és ahhoz is hozzájárulok, hogy személyes adataimat a Penny feldolgozza. A hozzájárulásom vonatkozik arra is, hogy a profilom megfeleltethető legyen a Penny egyéb releváns pozícióinak. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a következő e-mailen: uzletiallas@penny.hu

 

Jelentkezem a Penny Market-nél:

 

 

 

___________________________________________        __________________________________________________

Név                                                                                                            Aláírás