Tisztelt Pályázó!

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el pályázati anyagának elküldése előtt az alábbi adatvédelmi tájékoztatásunkat:

A Penny Market Kft. a leadott pályázatokkal kapcsolatos adatok kezelésével, védelmével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja:

Az Ön által leadott pályázati anyagot a Penny Market Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi Északi Vállalkozói Terület 5. számú főút 21 km; cégjegyzékszáma: adószám: 10969929-2-44; cégjegyzékszám:13-09-072999) mint Adatkezelő kezeli. A Penny Market Kft. ezen tevékenységének adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-75164/2014.

Ha elküldi Társaságunk részére önéletrajzát (álláshirdetésre vagy adatbázisba történő jelentkezés céljából) az önéletrajz beküldésével hozzájárul önéletrajzának, nevének és elektronikus levelezési címének a Penny Market Kft. általi kezeléséhez, a meghirdetett álláspályázat vagy egy esetlegesen megüresedő pozíció betöltésének elbírálása céljából.

Amennyiben Ön elektronikus vagy postai úton elküldi társaságunkhoz a pályázati anyagát, úgy az abban foglalt személyes adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.) szabályai és előírásai alapján végezzük.

A fentiek értelmében Ön a pályázati anyagának (on-line regisztráció, e-mailen történő jelentkezés vagy postai úton megküldött anyag) elküldésével hozzájárul a személyes adatainak nyilvántartásához, kezeléséhez és kijelenti, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, azok közlése önkéntesen történt. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak és az önéletrajzának, pályázati anyagának kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés körében hozzájárulását adja továbbá az önéletrajzában, a motivációs levélben és a pályázati anyag részét képező egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatainak társaságunk általi kezeléséhez, feldolgozásához, megőrzéséhez. Tájékoztatjuk, hogy az adatok feldolgozása, kezelése kizárólag a megfelelő munkatárs kiválasztása és az álláskeresői adatbázis kezelése céljából történik.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedéseket.

Az Ön hozzájárulása a pályázati anyagának megküldésétől számított egy éves határozott időtartamra szól, amely írásban bármikor visszavonható. Az adatokat ezen időszak letelte, vagy hozzájárulásának visszavonása után töröljük.

Adatkezelés célja:

A személyes adatokat kizárólag a megfelelő munkatársak kiválasztásához szükséges mértékben és ideig használjuk fel. Ezeket az adatokat közvetlenül a pályázóktól, önkéntes jelentkezés folytán gyűjtjük és mindig a hatályos törvényekkel összhangban kezeljük. Adatbázisba történő jelentkezés esetén az adatokat a Penny Market Kft. a beérkezésüktől számított egy évig kezeli, abból a célból, ha ez idő alatt új munkatárs felvétele válik szükségessé, a hirdetés nélküli jelentkezők is részt tudjanak venni a kiválasztási folyamatban. Konkrét álláshirdetésre történő jelentkezés esetén az adatokat társaságunk a toborzás lezárását követő egy évig kezeli, abból a célból, ha a próbaidő alatt új pályázó kiválasztására lenne szüksége az álláspályázatra jelentkezők közül.

Kezelt adatok köre:

A meghirdetett állásokra jelentkező pályázók személyes adatait az üres pozíciók betöltésével kapcsolatosan kezeljük. A pályázatokat elektronikus vagy postai úton juttatják el a pályázók társaságunkhoz, amelyek jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az állásinterjúk során előfordulhat, hogy a pályázók személyiségprofil felállítása céljából különböző teszteket, felméréseket töltenek ki, szituációs gyakorlatokon vesznek részt (Assesment Center), melyről az érintett pályázó külön tájékoztatást kap annak esetleges igénybevétele előtt, az érintett pályázó hozzájárulása esetén.

Amennyiben a társaságunkhoz benyújtott pályázati anyagban szereplő adatok külső ellenőrzése is szükségessé válik, úgy ehhez minden esetben előzetesen és írásban kérjük a pályázó hozzájárulását.

Az adatkezelésre jogosultak köre:

A pályázók által megadott személyes adatokhoz csak a Penny Market Kft. toborzás, kiválasztási folyamatában szükségszerűen résztvevő, a munkaerő felvételben javaslattételi vagy döntési jogkörrel rendelkező illetékes munkatársainak van hozzáférése.

Személyes adatokat - a jogszabályok által előírt kötelező és a személyes hozzájáruló nyilatkozatban foglalt esetek kivételével - harmadik személyeknek társaságunk nem ad át. A személyes adatok titkosságának megőrzése érdekében többféle adatbiztonsági intézkedést alkalmazunk, amellyel védjük az adatokat a jogosulatlan hozzáféréssel, a véletlen megsemmisüléssel, az adatok sérülésével, módosításával szemben.

Tájékoztatáshoz való jog és adatmódosítás:

Ön bármikor jogosult tájékoztatást kéni társaságunktól az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Társaságunk a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Továbbá Ön bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését, vagy adatainak zárolását, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Társaságunk a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül törli az adatokat - ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók -, illetve tájékoztatást ad kérelmével, a törlési kérelme esetleges elutasításával illetve az adatkezeléssel kapcsolatban.

Egyebekben társaságunk az adtakezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

A fentiekkel kapcsolatos kérelmét az allas@penny.hu e-mail címre küldheti, a levél tárgyában az „Adatkezelés” szó megjelölésével. Kérelmét postai úton is továbbíthatja társaságunk részére a Penny Market Kft. 2351. Alsónémedi Pf. 12. címére, a borítékon „adatkezelés” megjegyzés feltüntetésével.

Tájékoztatjuk, hogy a megadott adatok helyességért Ön felel, társaságunk nem felelős a helytelenül, tévesen megadott adatokért.

Jogérvényesítés

A személyes adatokkal összefüggő jogainak megsértése esetén az Info tv. alapján, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; honlap cím: www.naih.hu e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat, illetve egyéb igényeit az illetékes polgári bíróság előtt érvényesítheti a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Info tv. 14 § -19 § tartalmazza.

Jelen tájékoztató időbeli hatálya

Jelen tájékoztató 2015. március 1. napjától hatályos. A Penny Market Kft. fenntartja magának az adatkezelési tájékoztató módosításának jogát. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük. A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések tekintetében az Info tv. rendelkezései érvényesek.

 

Kelt: Alsónémedi, 2015. február 16.

                                                                            Penny Market Kft.